Autor Subiect: Concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav (interventii chirurgicale)  (Citit de 1199 ori)

magdaz

  • Sr. Member
  • ****
  • Mesaje postate: 294
    • Vezi Profilul
    • Blogul lui Rares
In cazul interventiilor chirurgicale, unul dintre p?rin?i, care înso?e?te copilul la tratament, beneficiaz? de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst? de pân? la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pân? la împlinirea vârstei de 18 ani.

Indemniza?ia pentru îngrijirea copilului bolnav, in cazul interventiilor chirurgicale, se acord? pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant din unit??ile care acord? asisten?a medical? în specialitate ?i a certificatului pentru persoanele cu handicap, dup? caz.

Durata concediului medical în cazul interventiilor chirurgicale va fi stabilit? de medicul curant din unit??ile care acord? asisten?a medical? în specialitate, iar dup? dep??irea termenului de 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigur?rilor sociale.

Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afec?iuni care nu pot fi tratate în ?ar? se elibereaz? de medicul curant, cu avizul direc?iilor de s?n?tate public?, pe baza actelor doveditoare traduse ?i autentificate, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ?ar?.

Concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care prime?te servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE /Confedera?iei Elve?iene se elibereaz? de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse ?i autentificate, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ?ar?.

ORDONAN?? DE URGEN?? nr. 158 din 17 noiembrie 2005
privind concediile ?i indemniza?iile de asigur?ri sociale de s?n?tate

 CAP. V    Concediul ?i indemniza?ia pentru îngrijirea copilului bolnav
 
 ART. 26    (1) Asigura?ii au dreptul la concediu ?i indemniza?ie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst? de pân? la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afec?iunile intercurente, pân? la împlinirea vârstei de 18 ani.
                (2) Indemniza?ia prev?zut? la alin. (1) se suport? integral din bugetul Fondului na?ional unic de asigur?ri sociale de s?n?tate.

 ART. 27    (1) Beneficiaz? de indemniza?ia pentru îngrijirea copilului bolnav, op?ional, unul dintre p?rin?i, dac? solicitantul îndepline?te condi?iile de stagiu de cotizare prev?zute la art. 7.

 ART. 28    Indemniza?ia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst? de pân? la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afec?iuni intercurente pân? la împlinirea vârstei de 18 ani se acord? pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie ?i a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condi?iile legii, dup? caz.

 ART. 29    Durata de acordare a indemniza?iei prev?zute la art. 27 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excep?ia situa?iilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor interven?ii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilit? de medicul curant, iar dup? dep??irea termenului de 90 de zile, de c?tre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigur?rilor sociale.

 ART. 30    Cuantumul brut lunar al indemniza?iei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilit? conform art. 10.
 

ORDIN nr. 60 din 27 ianuarie 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 158/2005

?SEC?IUNEA a 5-a ??Concediul ?i indemniza?ia pentru îngrijirea copilului bolnav

ART. 50 ? ?(1) Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst? de pân? la 7 ani ?i îngrijirea copilului cu handicap în vârst? de pân? la 18 ani pentru afec?iuni intercurente se elibereaz? de medicul curant, în condi?iile ?i pân? la duratele maxime prev?zute de lege.
                  (2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durat? de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe etape, pentru aceea?i afec?iune.
           ? ?(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durat? de cel mult 30 de zile calendaristice.

ART. 51 ? ?În situa?ia în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat sau supus unor interven?ii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unit??ile care acord? asisten?? medical? în specialitatea respectiv?, pentru durate stabilite de acesta, în func?ie de gravitatea afec?iunii. Dac? durata concediului medical dep??e?te 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigur?rilor sociale.

ART. 53 ? ?(1) Beneficiaz? de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afec?iuni care nu pot fi tratate în ?ar? unul dintre p?rin?i, tutorele, asiguratul c?ruia i s-a încredin?at copilul spre cre?tere ?i educare sau în plasament familial ?i care înso?e?te copilul la tratament în str?in?tate.
 ?           ?(2) Certificatul de concediu medical se elibereaz? de medicul curant, cu avizul direc?iilor de s?n?tate public?, pe baza actelor doveditoare traduse ?i autentificate, în condi?iile ?i pân? la duratele maxime prev?zute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ?ar?.

ART. 53^1 ? ?(1) Beneficiaz? de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care prime?te servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE /Confedera?iei Elve?iene unul dintre p?rin?i, tutorele, asiguratul c?ruia i s-a încredin?at copilul spre cre?tere ?i educare sau în plasament familial ?i care înso?e?te copilul.
               ? ?(2) Certificatul de concediu medical se elibereaz? de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse ?i autentificate, în condi?iile ?i pân? la duratele maxime prev?zute de lege, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ?ar?.

ART. 54 ? ?Durata de acordare a indemniza?iei pentru îngrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excep?ia situa?iilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor interven?ii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilit? de medicul curant.

ORDONAN?? DE URGEN?? nr. 158 din 17 noiembrie 2005
privind concediile ?i indemniza?iile de asigur?ri sociale de s?n?tate

 ART. 11    (2) În în?elesul prezentei ordonan?e de urgen??, medic curant este orice medic aflat în rela?ie contractual? cu casele de asigur?ri de s?n?tate, precum ?i orice alt medic cu autoriza?ie de liber? practic? valabil? ?i care încheie o conven?ie în acest sens cu casele de asigur?ri de s?n?tate, în condi?iile prezentei ordonan?e de urgen??.